ทม. เมืองอ่างศิลา ขอเชิญประชาชนชุมชนบ้านบนเข้มแข็ง หมู่ ๔ ไปใช้สิทธิเลือกกรรมการชุมชน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอเชิญประชาชนชุมชนบ้านบนเข้มแข็ง หมู่ ๔ ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปใช้สิทธิเลือกกรรมการชุมชน เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนชุมชนในการติดต่อประสานงานกับทางราชการ และร่วมมือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยกำหนดวันเลือกกรรมการชุมชนบ้านบนเข้มแข็ง หมู่ ๔ ตำบลอ่างศิลา ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการชุมชน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีในวันเลือกกรรมการชุมชน มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนบ้านบนเข้มแข็ง หมู่ ๔ ตำบลอ่างศิลา ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถึงวันเลือกกรรมการชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก > https://www.angsilacity.go.th/…/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0…

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีในวันเลือกกรรมการชุมชน มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนบ้านบนเข้มแข็ง หมู่ ๔ ตำบลอ่างศิลา ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถึงวันเลือกกรรมการชุมชน

.

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก > https://www.angsilacity.go.th/…/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0…

close(x)

 

 

 

close(x)