ทม.อ่างศิลา ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566

.

(14 ธ.ค. 66) ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา นางสังวรณ์ กระชั้น พร้อมด้วยนายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ร่วมต้อนรับ นายสันติ ผินเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าดำเนินการตรวจประเมินฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงนำเสนอผลการปฏิบัติราชการด้วยความพร้อมเพรียง ซึ่งปรากฏผลการประเมินฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ด้วยคะแนน 86.45 คะแนน

.

ทั้งนี้ การประเมินฯ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 คะแนนตามมิติและตัวชี้วัด จำนวน 4 มิติ ได้แก่ 1. ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 2. ด้านคุณภาพการให้บริการ 3. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 4. ด้านการพัฒนาองค์กร และส่วนที่ 2 คะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566

.

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)