“อ่างศิลา ไม่ทน” ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

(12 ธันวาคม 2566) ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โดยพร้อมใจกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด BREAK The CORRUPTION “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ประจำปี 2566 เป็นการย้ำเตือนถึงเจตจำนงการมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้เทศบาลเมืองอ่างศิลาโปร่งใสและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยปราศจากคอร์รัปชัน

วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ในประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ที่ร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003

close(x)

 

 

 

close(x)