วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 10 ธันวาคม 2566

“พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน

รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรก อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

ให้กับประชาชนชาวไทย ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475

หลังจากนั้นจึงถือเอา วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ”

close(x)

 

close(x)