ประกาศสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ.2565

close(x)

 

 

 

close(x)