เทศบาลฯ หารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ ภายในห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลฯ หารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ และภารกิจหน้าที่ รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนเมืองอ่างศิลาให้ได้รับการพัฒนาตามนโยบาย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติราชการต่างๆด้วย

close(x)

 

close(x)