โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

(7 ธ.ค. 66) นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จัดขึ้นโดยความร่วมมือของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา และโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม นำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมรับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร รพ.สต.เสม็ด และ รพ.สต.อ่างศิลา เพื่อให้เกิดความตระหนักของปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันโรค รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อเพศวิถี ผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

close(x)