เทศบาลเมืองอ่างศิลา ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ในการตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ติดตั้งโดยไม่ได้อนุญาต

เจ้าหน้าที่เทศกิจ งานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลเมืองอ่างศิลา ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ในการตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ติดตั้งโดยไม่ได้อนุญาต บริเวณริมถนนสุขุมวิท เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุหรืออุปสรรคต่อการจราจร และไม่บดบังภูมิทัศน์หรือทัศนียภาพ ทั้งนี้ การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

close(x)

 

close(x)