ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ (ยานพาหนะ)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค2 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ (ยานพาหนะ) ครั้งที่ 5/2563 ประเภทยานพาหนะ จำนวน 26 รายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

close(x)

 

 

 

close(x)