ประเพณีวันลอยกระทง

เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

มีการประดิษฐ์กระทงลอยน้ำ

เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า

และเป็นการขอขมาแด่พระแม่คงคา

ที่ได้ล่วงเกินและกระทำการอันไม่สมควรลงไป

close(x)

 

close(x)