สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมอภิปรายข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอ่างศิลา

.

(24 พ.ย. 66) นายสมาน นภาโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาญัตติที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ การหารือข้อราชการ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมอภิปรายเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอ่างศิลาอย่างต่อเนื่อง

.

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

close(x)