“อ่างศิลาเกมส์” ครั้งที่ 38 พื้นที่แสดงความสามารถทางด้านร่างกาย จิตใจ ของนักกีฬา และความคิดสร้างสรรค์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

.

(24 พ.ย. 66) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ครั้งที่ 38 “อ่างศิลาเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยชมขบวนพาเหรดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน และการแสดงในพิธีเปิดที่สวยงาม นำเสนอโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ทั้งนี้ “อ่างศิลาเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ซึ่งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดชลบุรี ที่มุ่งเน้นในด้านกีฬา รวมถึงการฝึกฝนทางร่างกายและจิตใจให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักให้อภัย

.

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)