เทศบาลเมืองอ่างศิลา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

งดใช้วัสดุย่อยสลายยาก เพื่อลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

เลือกลอยกระทงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

# ”ท้องถิ่นใส่ใจ สืบสานประเพณีไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม“

close(x)

 

 

 

close(x)