ผู้สูงวัยยิ้มแย้มแจ่มใสจากโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขต ทม. เมืองอ่างศิลา

.

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) โดยชมรมผู้สูงอายุ 4 ตำบล ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้นำผู้สูงอายุ กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงใช้กิจกรรมเพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีการเข้าร่วมสังคมมากขึ้น ให้เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และการเปิดรับความรู้ของผู้สูงอายุ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยบุคลากร และเครือข่าย ร่วมอำนายความสะดวก และการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

.

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)