เตรียมการป้องกันอุบัติภัย เทศกาลลอยกระทง

หากท่านพบเห็นเหตุอุบัติภัย แจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอ่างศิลา 038 397 220

close(x)

 

 

 

close(x)