ก้าวหน้าไปอีกขั้น ธ.ออมสิน หนุน ธ.ปูม้า ใช้โซล่าเซลล์ช่วยลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า

.

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ร่วมเยี่ยมชมการพัฒนาไปอีกขั้นของธนาคารปู กลุ่มประมงเรือเล็กหน้าวัดโกมุท ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี หลังจากธนาคารออมสินภาค 15 โดยคุณฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 15 คุณนวลนารถ สายสุทธิวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม “Solar พาปูสู่ทะเล” ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน (Solar System) ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มประมงฯ ช่วยลดรายจ่ายในการดำเนินการของธนาคารปู ที่มีภารกิจปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเล สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับชาวประมง และเป็นแหล่งเพิ่มพันธุ์ปูม้า สร้างแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

.

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)