ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ตามที่ คณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอ่างศิลา ชั้น 4 กำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

close(x)

 

 

 

close(x)