ทม. อ่างศิลา ร่วมแบ่งปันน้ำใจกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสฯ

.

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จาก ทพ.ยุทธชัย พฤกษชลธาร คลินิกรักษ์ฟัน อ่างศิลา ซึ่งมีความประสงค์ร่วมแบ่งปันน้ำใจสมทบกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา หลังจากกองทุนฯ ได้ส่งมอบความช่วยเหลือดูแลด้านอุปกรณ์และของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

.

สำหรับกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นกองทุนที่ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประชาชนที่ต้องการร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของสมทบเข้ากองทุนฯ ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1

close(x)