ทม.อ่างศิลา ระดมประชาชน ชุมชน ร่วมวิเคราะห์ปัญหา นำเสนอโครงการพัฒนาเมืองอ่างศิลา

.

(13 พ.ย. 66) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากพื้นที่ 4 ตำบล (อ่างศิลา, บ้านปึก, เสม็ด, ห้วยกะปิ) ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” และ “หลักการและวิธีการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น” ก่อนที่จะแบ่งกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการในชุมชน พร้อมทั้งนำเสนอโครงการ กิจกรรม ตามความต้องการของชุมชน ซึ่งในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ช่วยกันคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อเป็นตัวแทนภาคประชาชนและชุมชนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลาให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วย

.

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)