แบบสำรวจข้อมูลผู้ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถขอแบบสำรวจข้อมูลและคัดกรอง สำหรับผู้ไม่เคยฉีดวัคซีนและผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม มีความประสงค์ฉีดวัคซีน COVID-19 (วัคซีนซิโนฟาร์ม) #จัดซื้อโดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ท่านที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน สามารถนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน มาขอรับแบบสอบสำรวจข้อมูลฯ (สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เท่านั้น) ได้ที่อาคารอเนกประสงค์วัดอ่างศิลา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2564 เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-142-100 ต่อ 111

สามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลฯได้ที่ 🔽🔽

https://drive.google.com/file/d/1kKEeMiuqIXFwfDRnaeYssSTf-k6L30lw/view?usp=sharing

ต้องนำแบบสำรวจข้อมูล ฉบับจริง มาส่งในวันเวลาดังกล่าวเท่านั้น

close(x)

 

 

 

close(x)