ทม.อ่างศิลา ร่วมกับ คุมประพฤติชลบุรี Big Cleaning Day

.

(8 พ.ย. 66) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้ นางสังวรณ์ กระชั้น นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี นำผู้ถูกคุมความประพฤติ กว่า 40 ราย ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผ่านทางกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช (ตึกมหาราช ตึกราชินี) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

.

สำหรับกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรีอย่างไม่เป็นทางการ

.

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองอ่างศิลา จะได้ใช้โอกาสสำคัญดังกล่าวเผยแพร่ศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองอ่างศิลา รวมถึงผลิตภัณฑ์และของดีในชุมชนอีกด้วย

.

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)