ทม.อ่างศิลา มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต

(1 พ.ย. 2566) นายวินัย พ้นภัยพาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา จำนวน 68 คน ที่ผ่านการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ โดยนำผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ไปมอบให้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นและช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่กำหนดให้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เทศบาลเมืองอ่างศิลา กำหนดมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 ครั้ง (4 เดือน/ครั้ง) ครั้งละกว่า 270 ชิ้นต่อคนเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ในระยะเวลา 4 เดือน

.

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)