การประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา)

การประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา

2. การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล

2.1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

– นายสุวิน พูลสุข

– นายสมศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์

– นางวรรณา ไกรโสภณ

2.2 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

– นายจักรินทร์ โกฏจันทึก

– นายสมนึก ทองเทศ

– นายมณเฑียร กาญจนเจริญ

3. การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

– นายสมศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์

– นายจักรินทร์ โกฏจันทึก

– นายรุ่ง ธีระทิพย์

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา

– นายสนิท สิทธินิสัยสุข

– นายสุวิน พูลสุข

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในส่วนของผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา (ประธานสภาเทศบาล)

– นายคมกฤษณ์ สอนศรี

close(x)