ทม.อ่างศิลา โชว์เมืองท่องเที่ยว เตรียมเปิดพื้นที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

(27 ต.ค. 66) นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสภากาแฟ โดยจะใช้สถานที่ภายในพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึกมหาราช ตึกราชินี) หลังจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้รับการประสานขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยเทศบาลฯ จะใช้โอกาสนี้ในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และของดีในชุมชนบางส่วนในพื้นที่จัดงานด้วย

.

ทั้งนี้ สภากาแฟจังหวัดชลบุรีจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรีอย่างไม่เป็นทางการ

.

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)