ทม.เมืองอ่างศิลา เชิญชวน แยกขยะต้นทาง ก่อนทิ้ง ยิ่งแยก ยิ่งได้

ขยะอินทรีย์ คือ หรือมูลฝอยย่อยสลาย หมายถึง ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น

.

ขยะรีไซเคิล หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ หมายถึง ขยะ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยการนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในขบวนการผลิตหรือสำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น แก้ว กระดาศ กระป๋องเครื่องดื่ม กล่องนม UHT พลาสติก เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น

.

ขยะทั่วไป หรือมูลฝอยทั่วไป หมายถึง ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจาก ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม พลาสติกหห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร เป็นต้น

.

ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตราย หมายถึง ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น

.

# สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา โทร. 0909088282

close(x)

 

 

 

close(x)