วันปิยมหาราช ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๖

วันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา

พนักงานเทศบาล และพสกนิกรเทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)