ร่วมด้วยช่วยกันใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำอย่างคุ้มค่า

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลอ่างศิลา ร่วมด้วยช่วยกันใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำอย่างคุ้มค่า อย่าละเลยที่จะประหยัดช่วยสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัว ประหยัดสะสมวันละนิดทุกวัน ช่วยลดรายจ่ายได้ไม่น้อย

close(x)

 

 

 

close(x)