ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาติ

#ติดตั้งป้ายโฆษณาต้องได้รับอนุญาต #ติดตั้งป้ายโฆษณาต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุหรืออุปสรรคต่อการจราจร และไม่บดบังภูมิทัศน์หรือทัศนียภาพ : งานเทศกิจ โทร. 0 3814 2100 ถึง 4 ต่อ 103

close(x)

 

 

 

close(x)