ประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ โดยน้ำเสียจากบ้านเรือนไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลจากแหล่งน้ำ เมื่อถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่มีการบำบัดก่อน จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติมีคุณภาพเสื่อมโทรม ดังนั้น การจัดการน้ำเสียชุมชนสามารถทำได้โดยบ้านเรือนแต่ละหลังควรมีการบำบัดน้ำเสียของตัวเองด้วยการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น ด้วยบ่อดักไขมันและบ่อเกรอะ

close(x)

 

 

 

close(x)