ตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ

(16 ต.ค. 66) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้านอาหาร) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี และเทศบาลเมืองอ่างศิลา มอบหมายผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ ณ โรงเจศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ “กินเจ อิ่มบุญ มือสะอาด สุขภาพดี วิถีใหม่” เพื่อเป็นการป้องกันโรค และสร้างสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ควรยึดหลัก “กินอาหารปรุงสุก ร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว และหมั่นล้างมือก่อนรับประทาน และปรุงอาหาร”

close(x)

 

 

 

close(x)