การประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ครั้งแรก วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา)

การประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ครั้งแรก วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบนโยบายและกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ผลการคัดเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา รองประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และเลขานุการสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา มติที่ประชุมเลือก นายสมาน นภาโชติ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา นายจักรินทร์ โกฏจันทึก เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และนางดรุณี สวนหนองแวง เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา

กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ.2565

– สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 มีกำหนด 30 วัน คือระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564

– สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564

– สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 มีกำหนด 30 วัน คือระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

– สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 มีกำหนด 30 วัน คือระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564

กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.2565- สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เป็นวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2565 มีกำหนด 30 วัน คือระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565

close(x)

 

 

 

close(x)