คำแนะนำการทิ้งขยะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อให้การเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีคำแนะนำในการจัดการมูลฝอย ดังนี้

close(x)