ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา สำหรับใช้เป็นกรอบในการพัฒนา และเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาประจำปี ลดความซ้ำซ้อน และให้เกิดความเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จะนำเสนอร่างแผนการดำเนินงานที่ผ่านการพิจารณาให้กับนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาประกาศใช้ตามขั้นตอน ต่อไป.: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)