ชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี ร่วมประชุมเลือกกรรมการชุมชน

(4 ต.ค. 66) ที่บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 1 ต.บ้านปึก แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังจากมีคณะกรรมการชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี จำนวน 1 ท่าน ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยผลการเลือกกรรมการชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี ปรากฏผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี ได้แก่ นายประจวบ คงศิริ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนชุมชนในการติดต่อประสานงานกับทางราชการ เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ต่อไป

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)