ความภาคภูมิใจของชาวอ่างศิลา หลายภาคส่วนร่วมดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นำโดยนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นำจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช จังหวัดชลบุรี และเก็บขยะชายหาดบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างความร่วมมือ การมีจิตสาธารณะของบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)