ทม.อ่างศิลา ร่วมฉีดวัคซีนฯ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

(28 ก.ย. 66) งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในวัดอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบี เพื่อบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งองค์การอนามัยโลก หรือ WHO กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมมือร่วมใจป้องกันโรคนี้ด้วยการให้วัคซีนกับสัตว์เลี้ยงของตัวเอง และเป็นการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายให้เมืองอ่างศิลาเป็นเมืองปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

close(x)