สภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมพิจารณาการดำเนินการกิจการเพื่อพัฒนาเมืองอ่างศิลา

(28 ก.ย. 66) นายสมาน นภาโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุมัติในการดำเนินกิจการต่างๆ อาทิ การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 และเพื่อประโยชน์ในการบริการสาธารณะ รวมถึงการบริหารราชการของเทศบาล โดยมีนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)