นายกฯ วินัย นำเจ้าหน้าที่ร่วมดูแลพื้นที่โบราณสถานของชาวอ่างศิลา

(26 ก.ย. 66) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง เข้าดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ภายในวัดอ่างศิลา โดยใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเครื่องย่อยกิ่งไม้เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีความเรียบร้อย เพื่อเป็นการดูแลรักษาพื้นที่โบราณสถานภายในวัดอ่างศิลา แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีภาพฝาผนังภายในพระอุโบสถ, เจดีย์ ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานจากกรมศิลปากร เมื่อ 24 สิงหาคม 2541

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)