นายกฯ วินัย หารือผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ เร่งแก้ปัญหาระบบการระบายน้ำชุมชนอ่างศิลา

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น และ นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมประชุมหารือกับสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาระบบการระบายน้ำทั้งระบบภายในชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลา ภายหลังได้รับข้อมูลความเดือดร้อนผ่านทางผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาลฯ โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับชั้นดินที่เป็นหินในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นลักษณะของภูมิประเทศที่อยู่ใกล้ฝั่งทะเลของอ่างศิลา จึงส่งผลให้การแก้ไขปัญหาระบบการระบายน้ำในชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลาต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)