ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเกาะสีชัง

ด้วยพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งระบบนิเวศที่สำคัญประกอบกับพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง และเทศบาลตำบลเกาะสีชังได้ดำเนินการจัดหางบประมาณเพื่อจัดทำปะการังเทียม และนำปะการังเทียมจัดวางรอบเกาะสีชังตามจุดที่ได้รับอนุญาตจำนวน 8 จุด และเทศบาลตำบลเกาะสีชังมักได้รับข้อร้องเรียนจากชาวประมงบ่อยครั้ง ว่ามีชาวประมงต่างพื้นที่ลักลอบเข้ามาทำประมงที่ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติประมง พ.ศ.2490 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเล ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลเกาะสีชังจึงร่วมกับอำเภอเกาะสีชัง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านเกาะสีชัง จึงได้กำหนดแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเกาะสีชังขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

close(x)

 

 

 

close(x)