ทม.อ่างศิลา ร่วมมือภาคประชาชน พัฒนาวัดเตาปูน “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

19 ก.ย. 66) ที่วัดเตาปูน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน บุคลากรเทศบาลฯและนักเรียน ร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรม (จิตอาสา) ตามโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ครั้งที่ 1 โดยทำความสะอาดบริเวณวัดและโรงเรียนวัดเตาปูน ด้วยการกวาดพื้น ตัดแต่งกิ่งไม้ ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดเมรุ และตัดหญ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองอ่างศิลา คณะสงฆ์วัดเตาปูน คณะสงฆ์วัดอ่างศิลา รพ.สต.เสม็ด รพ.สต.อ่างศิลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) และประธานชุมชน 4 ชุมชน ในการร่วมกันดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้พื้นที่วัดสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสม พร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติธรรม โดยใช้แนวทาง 5 ส พัฒนาวัด ทั้งทางด้านกายภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชน และพระภิกษุมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)