เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

นายสันติ ผินเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร เทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันออก ตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)