เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาร่วมโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้”

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้จัดทำโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันการรณรงค์คัดแยก รวบรวม และนำกล่องนมยูเอชทีที่รวบรวมได้เข้าสู่กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล ส่งมอบเป็นอุปกรณ์การศึกษาให้นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการของหน่วยงาน

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งกล่องยูเอชทีได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา โทร 038-142-100-4 ต่อ 111

close(x)

 

 

 

close(x)