ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

ด้วย สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีความรุนแรงในหลายประเทศ และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้การเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 เป็นมาตรการสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าสู่ประเทศไทย ผ่านช่องทางธรรมชาติ ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จึงขอแจ้งแนวทางการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

close(x)

 

 

 

close(x)