ทม.อ่างศิลา ร่วมมือองค์กรเครือข่าย พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ควบคู่ชุมชน “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

(8 ก.ย. 66) ที่วัดเตาปูน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยนางสาวพิสมัย ไขแสง รองปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองอ่างศิลา คณะสงฆ์วัดเตาปูน คณะสงฆ์วัดอ่างศิลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) และประธานชุมชน 4 ชุมชน ในการร่วมกันดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้พื้นที่วัดสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสม พร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติธรรม โดยใช้แนวทาง 5 ส พัฒนาวัด ทั้งทางด้านกายภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชน และพระภิกษุมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)