ทม.อ่างศิลา ร่วมมือผู้ประกอบการประหยัดพลังงาน กระตุ้นรายได้มากขึ้น ลดรายจ่าย สร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวยั่งยืน

(7 เม.ย. 2565) ที่นายวินัย พ้นภัยพาล นากยเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เชิญผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณปากคลองโรงนาค ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ร่วมประชุมถ่ายทอดความรู้ และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร่วมมือกันดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน ในฐานของเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทาง และเป็นจุดแวะพักของนักท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน เพื่อมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่ใส่ใจต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งจะส่งเป็นแรงจูงใจให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่อ่างศิลามากขึ้น ผู้ประกอบการก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นและรายจ่ายค่าพลังงานลดลงด้วย

สำหรับมาตรการประหยัดพลังงานที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ถ่ายทอดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ มีดังนี้

เครื่องปรับอากาศ

1) ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมที่ 25 ํC 

2) ใช้พัดลมช่วยรักษาอุณหภูมิภายในห้อง

ไฟแสงสว่าง

3) ไม่เปิดไฟแสงสว่างทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น ปิดดวงที่ไม่ใช้

4) เปลี่ยนหลอดไฟที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน โดยใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแทน

เครื่องใช้ไฟฟ้า

5) กำชับพนักงานภายในร้านไม่เปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

6) ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้งาน

close(x)

 

 

 

close(x)