ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย ตัวถังสแตนเลส ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close(x)