ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองทับกวาง จังหวัดสระบุรี

เทศบาลเมืองอ่างศิลา นำโดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองทับกวาง จังหวัดสระบุรี พาผู้ประกอบการร้านอาหาร ศึกษาดูงาน ณ ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)