ขับเคลื่อนเมืองอ่างศิลา มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวมาตรฐานอาเซียน

นายสมาน นภาโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2566 และกรมการท่องเที่ยว ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินเทศบาลเมืองอ่างศิลา ตามเกณฑ์มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย การจัดการสิ่งแวดล้อม, ความสะอาด, การจัดการของเสีย, การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด, พื้นที่สีเขียว, ความปลอดภัยด้านสุขภาพความปลอดภัยและความมั่นคงของเมือง และโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีการบริหารจัดการและการดำเนินการรองรับด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานอาเซียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับประเทศและระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)