ทม.อ่างศิลา พาเยาวชนชมประวัติศาสตร์และภูมิปัญญา ปลูกฝังจิตสำนึกรักท้องถิ่น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ในโครงการเยาวชนรักษ์ถิ่น ย้อนรอยท้องถิ่นชลบุรี เข้าศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตึกแดง ตึกขาว ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พร้อมทั้งเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านครกหินอ่างศิลา การแปรรูปอาหารทะเล และการถักอวนประมง โดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา สนับสนุนด้านสถานที่และวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนรักท้องถิ่นและได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรี

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)